Propostes per a les polítiques de joventut

Propostes APJCV inmatge 4

Propostes APJCV eleccions 24 de maig 2015

Propuestas APJCV elecciones 24 de mayo 2015

al final en castellano

Propostes de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)  per a les polítiques de joventut

Eleccions municipals i a la Generalitat Valenciana. 24 de maig 2015

A poques setmanes del comicis municipals i a la Generalitat Valenciana del 24 de maig, l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) fa públic un document amb recomanacions de mínims que considerem que qualsevol partit o candidatura, a nivell local o autonòmic, hauria d’assumir per a fer un plantejament seriós de política de joventut.

Els problemes d’un atur juvenil insuportable, la impossible emancipació, la desconnexió entre formació i treball però també la insolidaritat, la intolerància, la violència de gènere, el consumisme, els hàbits no saludables… són cada vegada més greus i ens obliguen, com a professionals, a fer una crida als candidats i candidates que aspiren a governar-nos a ser, més que mai, responsables i a assumir compromisos en esta nova legislatura.

Som conscients que cada poble, cada ciutat té una realitat específica, que possiblement ja tinga una “política de joventut”… però també sabem que en molts indrets això no existeix o en els últims temps han patit greus retrocessos.

Estes són algunes propostes i reflexions que poden orientar els programes electorals a l’hora d’abordar la política de joventut en un municipi o des de la Generalitat Valenciana.

En primer lloc volem fer algunes reflexions metodològiques i d’enfocament:

 • La política de joventut ha de desenvolupar-se per a tres segments de la societat: adolescents i joves i, com a novetat, la infància. És útil i és coherent. Cadascú d’estos sectors reclama accions diferenciades (en el cas de la gent jove, polítiques per afavorir la seua emancipació; en el cas de l’adolescència, polítiques d’autonomia personal o afirmatives; i pel fa als xiquets i xiquetes, educació no formal i estimulació de valors cívics), però és raonable que institucionalment es puga integrar tot en una estratègia comuna.

 • Cal que les accions de les polítiques de joventut estiguen emmarcades en una planificació definida, amb objectius, metodologies i mètodes d’avaluació pre-establerts i coneguts. Les fórmules de planificació són variades: qualsevol seria millor que l’absència d’estratègia i caure en l’activisme. Per mínima que siga, és imprescindible certa planificació.

 • La perspectiva temporal de les polítiques de joventut ha de ser de mig i llarg termini. Les activitats han d’estar inserides en programes i plans amb una periodització que no pot ser de curt termini ni de resultats immediats. La temptació d’identificar èxit amb quantitat és fàcil (i fins i tot adient per a certs indicadors d’avaluació), però hem de ser capaços de fer anàlisi qualitatius i quantitatius al llarg del temps, comparar dades i així intervindre per a orientar dinàmiques i tendències socials.

 • És necessari treballar en coordinació amb altres departaments de la mateixa institució i amb altres agents socials, institucionals i privats per a generar sinèrgies i evitar duplicitats. Els recursos invertits en fer efectiva la transversalitat i la integralitat de la política de joventut són sempre rendibles. L’IVAJ ha de coordinar la política de joventut de la Generalitat i ha de coordinar-se amb els ajuntaments i associacions juvenils a partir d’un diàleg que marque estratègies i articule convenis de cooperació concrets i efectius.

 • Sovint les accions i programes de les polítiques de joventut s’adrecen només als i les joves (adolescents i xiquets/es). És hora d’incorporar com a públic destinatari de les polítiques de joventut a tots aquells professionals que treballen amb joves: docents, policia, metges, monitors/es esportius… i aprofitar la seua capacitat multiplicadora en la mesura en que són qui més contacte tenen amb la gent jove.

 • Cal treballar amb recursos suficients. Proposem dotar amb un mínim de l’1% del pressupost anual a les polítiques de joventut (aplicant les recomanacions de l’ONU i la UNESCO al respecte).

 • És necessari que el reconeixement dels perfils professionals que ha realitzat l’INCUAL (Institut nacional de les qualificacions) es trasllade a la realitat laboral de les administracions i empreses que presten serveis als i les joves.

En esta segona part descrivim les prioritats estratègiques i les respostes que es poden articular des de les polítiques de joventut, tant si parlem d’aquelles administracions de les quals llur denominació explicita la seua acció en la política de joventut (l’IVAJ, una regidoria de joventut) com d’aquelles que de manera implícita desenvolupen polítiques que afecten de manera clara i directa a la gent jove (la conselleria d’educació, la conselleria de sanitat, la regidoria de promoció econòmica…)[1].

A. Emancipació

Més del 50% dels joves en edat laboral no tenen treball i això és un obstacle fonamental per a accedir a una vivenda i emancipar-se de l’entorn familiar. Però, esta conseqüència de la crisi té una derivada encara més greu: s’ha trencat la màxima de que la formació i l’esforç són garantia d’èxit laboral i un camí segur a l’emancipació, ans al contrari les perspectives de futur dels i les joves de hui en dia estan marcades per la precarietat, els salaris baixos i l’atur. La idea de progrés s’ha trencat: els i les joves d’ara viuran en pitjors condicions socials que els seus pares. Cal actuar per a superar este panorama.

Per a intervindre en este context de canvi estructural provocat per la crisi plantegem les següents iniciatives:

 • Tot i no ser una competència autonòmica ni local, creiem convenient una revisió de la legislació laboral per a recuperar drets i garanties que s’han perdut en els últims anys.

 • Crear comissions territorials per l’ocupació (d’àmbit local o comarcal) on ajuntaments, sindicats, entitats de formació, agents socials… tracen estratègies i mecanismes per a crear dinàmica econòmica i llocs de treball.

 • Donar suport tècnic des de l’àmbit municipal al programa europeu de Garantia Juvenil.

 • Dins de les línies d’actuació del programa europeu de Garantia Juvenil, apostar per la vessant de la formació per a la requalificació front a l’actual prioritat de bonificar les quotes socials dels contractes.

 • Fomentar l’emprenentatge social des de l’educació no formal.

 • Col·laborar amb les agències de desenvolupament local (ADL) i fer arribar a la gent jove les seues accions d’orientació laboral.

 • Els ajuntaments haurien de crear vivers d’empreses que estalvien certa logística a les iniciatives econòmiques que comencen a funcionar.

 • Generar espais públics de “coworking”.

 • Provocar la col·laboració i la coordinació entre agències de desenvolupament local, els orientadors/es dels instituts d’ensenyament secundari i formació professional i els serveis d’informació juvenil.

 • Revisió de l’oferta autonòmica de formació professional per adaptar-la a les necessitats del mercat laboral del nostre territori.

 • Posar en marxa ajudes al lloguer que faciliten que els i les joves amb ingressos baixos puguen accedir a un habitatge.

 • Crear mecanismes d’ajuda (als joves) i estímul (als propietaris) per a que les vivendes que hui estan buides puguen generar un parc de d’habitatges de lloguer per a joves.

 • Analitzar el fenomen de l’emigració juvenil i incentivar el retorn dels i les joves valencians.

B. Educació

El model educatiu està en crisi i respon amb dificultats a allò que s’espera d’ell pel que fa a ensenyar i educar. La formació en competències, habilitats i continguts, que era monopoli de les institucions educatives fa unes dècades, és ara un món difús i confús, sotmès a transformacions tecnològiques, metodològiques i, fins i tot, un qüestionament dels objectius últims del sistema (especialment pels joves que usen el sistema d’ensenyament). Les consecutives i contradictòries reformes educatives a Espanya no ajuden gens a gestionar esta complexitat i, més que mai, cal buscar un ampli consens on es revisen a fons els objectius, el model, les metodologies… i es puga definir una estratègia educativa capaç de donar resposta als reptes de la societat del segle XXI en allò formatiu, cultural, socio-econòmic… i, sempre, des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats.

Des de la Generalitat s’ha de treballar per a que siga viable una reforma definitiva i consensuada del sistema educatiu on els agents educatius tinguen el màxim protagonisme i es done estabilitat al model d’ensenyament. Mentre, es poden realitzar, des de l’àmbit local i autonòmic, les següents accions:

 • Connectar l’educació reglada i l’educació no formal, fent permeables els centres educatius al seu entorn social.

 • Promoció i suport de metodologies pedagògiques innovadores, com ara l’Aprenentatge-Servei, les Comunitats d’Aprenentatge o d’altres.

 • Proposar, als responsables educatius municipals, la creació de Plans educatius d’entorn, com instruments per a donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

 • Apostar per una formació professional de qualitat i dotar dels mitjans necessaris el sistema de la formació dual i les pràctiques a les empreses.

 • Revisió de l’oferta autonòmica de formació professional per adaptar-la a les necessitats del mercat laboral del nostre territori.

 • S’ha de vincular la feina d’informació i dinamització juvenil als centres educatius, si més no, d’ensenyament secundari, programant activitats i ordenant-les en un catàleg d’accions i serveis per als IES per a racionalitzar la relació entre els centres educatius i el conjunt dels departaments municipals actuant la Regidoria de Joventut com a interlocutora.

 • Oferir ajudes al transport per a joves en general i estudiants en particular.

 • Recuperar eines per a l’orientació acadèmica i professional, com ara un portal-web interactiu per a definir itineraris de formació.

 • Facilitar l’ús de les instal·lacions dels IES, fora de l’horari lectiu, per part de col·lectius i entitats socials del municipi.

 • Connectar les accions de formació dels CEFIRE amb les polítiques de joventut.

C. Valors ciutadans i participació

Les polítiques de joventut realitzen accions socioeducatives en el marc de l’educació no formal orientades al desenvolupament integral dels i les joves com a ciutadans en el context d’una societat democràtica. Els drets que es reconeixen en l’Estatut d’Autonomia, la Constitució Espanyola, la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració Universal dels Drets dels Xiquets i altres tractats i acords internacionals reconeguts o subscrits per Espanya i la Generalitat Valenciana són el marc de referència. I més enllà de normes i declaracions, valors cívics i hàbits com ara el respecte, la solidaritat, la igualtat, la justícia, el compromís social, la participació, la cooperació, la col·laboració, la sostenibilitat, l’esperit crític… han de formar part dels objectius “educatius” que es fixen les polítiques de joventut, municipals i autonòmiques.

 • Apostar per la recuperació dels continguts de l’educació per a la ciutadania, tant en l’educació reglada com en la no formal.

 • Promoure l’educació per a la participació social.

 • Donar suport a l’educació no formal a través de formació, ajudes i assistència a associacions i col·lectius juvenils informals i entitats ciutadanes en general.

 • Cal detectar, especialment des de l’escala local, tendències socials que mostren modalitats d’intolerància i violència passiva o de baixa intensitat per a articular mecanismes que puguen reduir-la i desactivar-la (des de la violència de gènere fins a actituds de xenofòbia, aporofòbia o LGTBfòbia).

 • Promoure l’Aprenentatge-Servei des dels ajuntaments, posant en contacte els centres educatius amb les entitats ciutadanes del seu entorn i fent difusió de les diferents iniciatives.

 • Facilitar l’ús de les instal·lacions dels IES, fora de l’horari lectiu, per part de col·lectius i entitats socials del municipi.

 • Les accions i programes d’educació en valors s’ha de vincular a les iniciatives d’entitats socials que desenvolupen les seues activitats en els diferents sectors: xiquets/es, mediambient, solidaritat i cooperació, igualtat de génere…

 • Els recursos públics (ajudes, instal·lacions…) han d’estar a l’abast de tots col·lectius i entitats juvenils, sense prejudicis i des de la més estricta neutralitat. S’ha d’evitar la “patrimonialització” de l’administració per part de qui governa i qualsevol intent de “clientelisme”.

 • És imprescindible recuperar l’espai públic com a espai d’ús ciutadà per a la convivència, l’oci, l’expressió cultural, la reflexió, la crítica… i per tant les normes municipals han de contemplar i facilitar eixe ús front a d’altres privatius o comercials.

 • És necessari facilitar l’accés a l’administració pública per part dels i les joves simplificant tramitacions, unificant i coordinant respostes i serveis…

 • Els departaments de joventut poden començar a aplicar la metodologia de “pressuposts participatius” per a sotmetre una part dels seus recursos a la reflexió i decisió dels i les joves.

D. Hàbits de consum

El model de creixement econòmic que propugnen la majoria de les societats és clarament insostenible: és utòpic pensar que és possible créixer (i consumir) de manera il·limitada en un món que té recursos finits. No obstant això, la condició de ciutadania està associada (malauradament) a la capacitat de consum[2]; és més, l’èxit social és sinònim de consum i no poder arribar adquirir certs productes genera frustració i infelicitat.

Si compartim estes premisses, la transformació dels hàbits de consum[3] són una vessant clau per a contribuir al benestar individual i col·lectiu, per a treballar per la sostenibilitat mediambiental i social i la solidaritat amb les generacions futures.

Algunes iniciatives al respecte podrien ser:

 • Promoure una oferta d’oci accessible amb objectius educatius com alternativa i complement a l’oci consumista.

 • Organitzar convocatòries de promoció cultural i artística a nivell autonòmic.

 • Confeccionar, a nivell local, catàlegs de serveis i activitats que promouen les entitats i col·lectius socials i juvenils per a donar-li difusió.

 • Articular ofertes d’activitats treballant amb la gent i entitats que ja està fent-les, aplicant criteris de corresponsabilitat i cogestió, entre allò públic i allò social.

 • Treballar l’educació mediambiental a l’ensenyament reglat i a l’educació no formal.

 • Desenvolupar programes d’intervenció per a la salut i per a la prevenció de conductes addictives, reducció de riscos i la promoció d’hàbits saludables.

E. El canvi tecnològic

El que per a alguns és un canvi (la consolidació de les TIC) per a les actuals generacions de joves és ja un entorn natural. Tant és així que existeix un contrast paradoxal entre el ritme de la “vida virtual” i el ritme de la “vida real” que genera nous desajustos. Des de les polítiques de joventut hem de treballar per a garantir la igualtat d’oportunitats en la Societat de la Informació i combatre l’escletxa digital que, sense dubte, afecta la capacitat d’inserció social i laboral dels i les joves. Al respecte podem apuntar les següents accions:

 • És difícil seguir el ritme d’innovació tecnològica, però des de l’àmbit dels professionals de les polítiques de joventut i les administracions públiques, ens hem d’esforçar de detectar les tendències imperants, això vol dir accedir a la informació i la formació permanent.

 • És necessari invertir en infraestructura tecnològica i renovar equipaments periòdicament així com evitar que la seguretat tècnica esdevinga censura o limitacions per a l’accés.

 • Promoure els principis cooperatius i no privatius en l’ús de les TIC utilitzant I difonent el programari obert i lliure i, sempre, actualitzat.

 • Oferir servei de WIFI obert als municipis.

 • S’ha de treballar la formació, tant des del punt de vista dels usos i utilitats de les TIC i els seus dispositius i aplicacions com des de la perspectiva de l’alfabetització informacional (la busca i selecció de dades rellevants front al “soroll” a internet).

 • És urgent que les normes de modernització i digitalització de l’administració arriben a l’àmbit local i siguen implementades de manera ampla i efectiva.

 • Promoure la creació de coneixement col·lectiu aprofitant les potencialitats pedagògiques i socials d’eines com ara la Vikipèdia.

 • És precís que els serveis d’informació i dinamització juvenil “s’infiltren” en les xarxes socials i en els espais digitals de relació dels i les joves.

F. Gestió

En este últim bloc descrivim algunes qüestions fonamentals per al bon funcionament de les polítiques de joventut:

 • Cal derogar la LRSAL[4] i incorporar definitivament les polítiques de joventut a les competències municipals. Mentre es produeix eixe canvi legislatiu s’hauria de reconèixer, en una Llei valenciana sobre el paper dels ajuntaments, les competències municipals en polítiques socials i, específicament, les de joventut, delegant-les/ transferint-les (parcialment) amb els recursos corresponents.

 • És necessari revisar la fallida Llei de joventut de la Comunitat Valenciana[5] des de dues premisses bàsiques:

   • definir l’IVAJ com un organisme que, fonamentalment, subministra programes i serveis a ajuntaments i associacions que són les entitats que han de tindre el paper de mediació directa amb els i les joves.

   • generar un marc normatiu rigorós, realista i funcional, consensuat amb els distints sectors implicats, on s’aborden aspectes com ara les activitats juvenils, les instal·lacions i equipaments, el serveis d’informació i dinamització, la formació per a la dinamització i d’altres qüestions…

 • És imprescindible promoure el treball en xarxa, entre ajuntaments, per a optimitzar recursos i iniciatives. L’escala comarcal és la més adient i les diputacions provincials haurien de promocionar la creació i el manteniment de xarxes intermunicipals de treball en matèria de joventut.

 • Els municipis i la Generalitat han de dotar-se d’un sistema de provisió de serveis en matèria de joventut on els criteris de qualitat dels projectes i solvència professional predominen sobre els criteris estrictament econòmics, de manera que s’evite convertir els concursos públics en “subhastes” que afecten negativament la qualitat dels serveis i les condicions salarials i laborals dels i les professionals. En qualsevol cas, s’han de respectar els convenis laborals aplicables al sector.

 • Qualsevol política social (també la de joventut) s’ha de fonamentar en l’observació de la realitat i l’avaluació de les dades sociològiques. Per això s’ha de posar en marxa un Observatori autonòmic de la joventut buscant la col·laboració de les universitats valencianes, dels ajuntaments i altres institucions que s’ocupen d’estudiar les característiques dels i les joves.


[1] CASAL, Joaquim  (2002). “TVA y políticas de juventud” Estudios de Juventud, núm. 59. INJUVE. Madrid.

[2] Jeremy Rifkin, afirma que l’element cohesionador de les societats no és el fet de ser persones sino ser consumidors”.  Com diu Adela Cortina, catedràtica de Filosofia de la Universitat de València y Directora de la Fundació per a l’Ètica dels Negocis i les Organitzacions (Etnor), el capitalisme ha triunfat perque ha aconseguit dur tot el nostre temps a l’espai comercial. Som consumidors d’arrel. És una forma de vida que pràcticament imposible la solidaritat (…). El consumisme ha expulsat la solidaritat”

[3] CORTINA, Adela (2002) Por una ética del consumo. Ed. Taurus. Madrid.

[4] Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

[5] Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de. Joventut de la Comunitat Valenciana


 Propuestas de la Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunidad Valenciana (APJCV) para las políticas de juventud

Elecciones municipales y a la Generalitat Valenciana

24 de mayo 2015

A pocas semanas de los comicios municipales y de la Generalitat Valenciana del 24 de mayo, la Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunidad Valenciana (APJCV) hace público un documento con recomendaciones de mínimos que consideramos que cualquier partido o candidatura, a nivel local o autonómico , debería asumir para hacer un planteamiento serio de política de juventud. Los problemas de un paro juvenil insoportable, la imposible emancipación, la desconexión entre formación y trabajo pero también la insolidaridad, la intolerancia, la violencia de género, el consumismo, los hábitos no saludables … son cada vez más graves y nos obligan, como profesionales, a hacer un llamamiento a los candidatos y candidatas que aspiran a gobernarnos a ser, más que nunca, responsables y asumir compromisos en esta nueva legislatura. Somos conscientes de que cada pueblo, cada ciudad tiene una realidad específica, que posiblemente ya tenga una “política de juventud” … pero también sabemos que en muchos lugares esto no existe o en los últimos tiempos han sufrido graves retrocesos. Estas son algunas propuestas y reflexiones que pueden orientar los programas electorales a la hora de abordar la política de juventud en un municipio o desde la Generalitat Valenciana. En primer lugar queremos hacer algunas reflexiones metodológicas y de enfoque:

La política de juventud debe desarrollarse para tres segmentos de la sociedad: adolescentes y jóvenes y, como novedad, la infancia. Es útil y es coherente. Cada uno de estos sectores reclama acciones diferenciadas (en el caso de la gente joven, políticas para favorecer su emancipación, en el caso de la adolescencia, políticas de autonomía personal o afirmativas, y por cuanto a los niños y niñas, educación no formal y estimulación de valores cívicos), pero es razonable que institucionalmente se pueda integrar todo en una estrategia común.

 • Es necesario que las acciones de las políticas de juventud estén enmarcadas en una planificación definida, con objetivos, metodologías y métodos de evaluación pre-establecidos y conocidos. Las fórmulas de planificación son variadas: cualquier sería mejor que la ausencia de estrategia y caer en el activismo. Por mínima que sea, es imprescindible cierta planificación.

 • La perspectiva temporal de las políticas de juventud debe ser de medio y largo plazo. Las actividades deben estar insertadas en programas y planes con una periodicidad que no puede ser de corto plazo ni de resultados inmediatos. La tentación de identificar éxito con cantidad es fácil (e incluso adecuado para ciertos indicadores de evaluación), pero tenemos que ser capaces de hacer análisis cualitativos y cuantitativos a lo largo del tiempo, comparar datos y así intervenir para orientar dinámicas y tendencias sociales.

 • Es necesario trabajar en coordinación con otros departamentos de la misma institución y con otros agentes sociales, institucionales y privados para generar sinergias y evitar duplicidades. Los recursos invertidos en hacer efectiva la transversalidad y la integralidad de la política de juventud son siempre rentables. El IVAJ debe coordinar la política de juventud de la Generalitat y debe coordinarse con los ayuntamientos y asociaciones juveniles a partir de un diálogo que marque estrategias y articule convenios de cooperación concretos y efectivos.

 • A menudo las acciones y programas de las políticas de juventud se dirigen sólo a los y las jóvenes (adolescentes y niños / as). Es hora de incorporar como público destinatario de las políticas de juventud en todos aquellos profesionales que trabajan con jóvenes: docentes, policía, médicos, monitores / as deportivos … y aprovechar su capacidad multiplicadora en la medida en que son quienes más contacto tienen con la gente joven.

 • Hay que trabajar con recursos suficientes. Proponemos dotar con un mínimo del 1% del presupuesto anual a las políticas de juventud (aplicando las recomendaciones de la ONU y la UNESCO al respecto).

 • Es necesario que el reconocimiento de los perfiles profesionales que ha realizado el INCUAL (Instituto nacional de las calificaciones) se traslade a la realidad laboral de las administraciones y empresas que prestan servicios a los y las jóvenes.

En esta segunda parte describimos las prioridades estratégicas y las respuestas que se pueden articular desde las políticas de juventud, tanto si hablamos de aquellas administraciones de las que su denominación explícita su acción en la política de juventud (del IVAJ, una concejalía de juventud) como de aquellas que de manera implícita desarrollan políticas que afectan de manera clara y directa a la gente joven (la consejería de educación, la consejería de sanidad, la concejalía de promoción económica …) [1].

A. Emancipación

Más del 50% de los jóvenes en edad laboral no tienen trabajo y esto es un obstáculo fundamental para acceder a una vivienda y emanciparse del entorno familiar. Pero esta consecuencia de la crisis tiene una derivada aún más grave: se ha roto la máxima de que la formación y el esfuerzo son garantía de éxito laboral y un camino seguro a la emancipación, al contrario las perspectivas de futuro los y las jóvenes de hoy en día están marcadas por la precariedad, los salarios bajos y el paro. La idea de progreso se ha roto: los y las jóvenes de ahora vivirán en peores condiciones sociales que sus padres. Hay que actuar para superar este panorama. Para intervenir en este contexto de cambio estructural provocado por la crisis planteamos las siguientes iniciativas:

 • Aunque no es una competencia autonómica ni local, creemos conveniente una revisión de la legislación laboral para recuperar derechos y garantías que se han perdido en los últimos años.

 • Crear comisiones territoriales para el empleo (de ámbito local o comarcal) donde ayuntamientos, sindicatos, entidades de formación, agentes sociales … trazan estrategias y mecanismos para crear dinámica económica y puestos de trabajo.

 • Dar soporte técnico desde el ámbito municipal en el programa europeo de Garantía Juvenil.

 • Dentro de las líneas de actuación del programa europeo de Garantía Juvenil, apostar por la vertiente de la formación para la recalificación frente a la actual prioridad de bonificar las cuotas sociales de los contratos.

 • Fomentar emprendimiento social desde la educación no formal.

 • Colaborar con las agencias de desarrollo local (ADL) y hacer llegar a la gente joven sus acciones de orientación laboral.

 • Los ayuntamientos deberían crear viveros de empresas que ahorran cierta logística a las iniciativas económicas que comienzan a funcionar.

 • Generar espacios públicos de “coworking”.

 • Provocar la colaboración y la coordinación entre agencias de desarrollo local, los orientadores / as de los institutos de enseñanza secundaria y formación profesional y los servicios de información juvenil.

 • Revisión de la oferta autonómica de formación profesional para adaptarla a las necesidades del mercado laboral de nuestro territorio.

 • Poner en marcha ayudas al alquiler que facilitan que los jóvenes de bajos ingresos puedan acceder a una vivienda.

 • Crear mecanismos de ayuda (a los y las jóvenes) y estímulo (a los y las propietarios/as) para que las viviendas que hoy están vacías puedan generar un parque de de viviendas de alquiler para jóvenes.

 • Analizar el fenómeno de la emigración juvenil e incentivar el retorno de los y las jóvenes valencianos.

B. Educación

El modelo educativo está en crisis y responde con dificultades en lo que se espera de él en cuanto a enseñar y educar. La formación en competencias, habilidades y contenidos, que era monopolio de las instituciones educativas hace unas décadas, es ahora un mundo difuso y confuso, sometido a transformaciones tecnológicas, metodológicas e incluso, un cuestionamiento de los objetivos últimos del sistema (especialmente por jóvenes que usan el sistema de enseñanza). Las consecutivas y contradictorias reformas educativas en España no ayudan a gestionar esta complejidad y, más que nunca, hay que buscar un amplio consenso en el que se revisan a fondo los objetivos, el modelo, las metodologías … y se pueda definir una estrategia educativa capaz de dar respuesta a los retos de la sociedad del siglo XXI en lo formativo, cultural, socio-económico … y, siempre, desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades.

Desde la Generalitat se debe trabajar para que sea viable una reforma definitiva y consensuada del sistema educativo donde los agentes educativos tengan el máximo protagonismo y se dé estabilidad al modelo de enseñanza. Mientras, se pueden realizar, desde el ámbito local y autonómico, las siguientes acciones:

 • Conectar la educación reglada y la educación no formal, haciendo permeables los centros educativos a su entorno social.

 • Promoción y apoyo de metodologías pedagógicas innovadoras, como el Aprendizaje-Servicio, las Comunidades de Aprendizaje u otros.

 • Proponer, a los responsables educativos municipales, la creación de Planes educativos de entorno, como instrumentos para dar una respuesta integrada y comunitaria a las necesidades educativas, coordinando y dinamizando la acción educativa en los diferentes ámbitos de la vida de los niños y jóvenes.

 • Apostar por una formación profesional de calidad y dotar de los medios necesarios el sistema de la formación dual y las prácticas en las empresas.

 • Revisión de la oferta autonómica de formación profesional para adaptarla a las necesidades del mercado laboral de nuestro territorio.

 • Se debe vincular el trabajo de información y dinamización juvenil en los centros educativos, cuando menos, de enseñanza secundaria, programando actividades y ordenándolas en un catálogo de acciones y servicios para los IES para racionalizar la relación entre los centros educativos y el conjunto de los departamentos municipales actuando la Concejalía de Juventud como interlocutora.

 • Ofrecer ayudas al transporte para jóvenes en general y estudiantes en particular.

 • Recuperar herramientas para la orientación académica y profesional, como un portal-web interactivo para definir itinerarios de formación.

 • Facilitar el uso de las instalaciones de los IES, fuera del horario lectivo, por parte de colectivos y entidades sociales del municipio.

 • Conectar las acciones de formación de los CEFIRE con las políticas de juventud.

C. Valores ciudadanos y participación

Las políticas de juventud realizan acciones socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas al desarrollo integral de los y las jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. Los derechos que se reconocen en el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y otros tratados y acuerdos internacionales reconocidos o suscritos por España y la Generalitat son el marco de referencia. Y más allá de normas y declaraciones, valores cívicos y hábitos tales como el respeto, la solidaridad, la igualdad, la justicia, el compromiso social, la participación, la cooperación, la colaboración, la sostenibilidad, el espíritu crítico … han de formar parte de los objetivos “educativos” que se fijan las políticas de juventud, municipales y autonómicas.

 • Apostar por la recuperación de los contenidos de la educación para la ciudadanía, tanto en la educación reglada como en la no formal.

 • Promover la educación para la participación social.

 • Apoyar la educación no formal a través de formación, ayudas y asistencia a asociaciones y colectivos juveniles informales y entidades ciudadanas en general.

 • Hay que detectar, especialmente desde la escala local, tendencias sociales que muestran modalidades de intolerancia y violencia pasiva o de baja intensidad para articular mecanismos que puedan reducirla y desactivarla (desde la violencia de género hasta actitudes de xenofobia, aporofobia o LGTBfobia).

 • Promover el Aprendizaje-Servicio desde los ayuntamientos, poniendo en contacto a los centros educativos con las entidades ciudadanas de su entorno y haciendo difusión de las diferentes iniciativas.

 • Facilitar el uso de las instalaciones de los IES, fuera del horario lectivo, por parte de colectivos y entidades sociales del municipio.

 • Las acciones y programas de educación en valores debe vincularse a las iniciativas de entidades sociales que desarrollan sus actividades en los diferentes sectores: niños / as, medioambiente, solidaridad y cooperación, igualdad de género …

 • Los recursos públicos (ayudas, instalaciones …) deben estar al alcance de todos los colectivos y entidades juveniles, sin prejuicios y desde la más estricta neutralidad. Se debe evitar la “patrimonialización” de la administración por parte de quien gobierna y cualquier intento de “clientelismo”.

 • Es imprescindible recuperar el espacio público como espacio de uso ciudadano para la convivencia, el ocio, la expresión cultural, la reflexión, la crítica … y por tanto las normas municipales deben contemplar y facilitar ese uso frente a otros privativos o comerciales.

 • Es necesario facilitar el acceso a la administración pública por parte de los y las jóvenes simplificando trámites, unificando y coordinando respuestas y servicios …

 • Los departamentos de juventud pueden empezar a aplicar la metodología de “presupuestos participativos” para someter una parte de sus recursos a la reflexión y decisión de los y las jóvenes.

D. Hábitos de consumo

El modelo de crecimiento económico que propugnan la mayoría de las sociedades es claramente insostenible: es utópico pensar que es posible crecer (y consumir) de manera ilimitada en un mundo que tiene recursos finitos. Sin embargo, la condición de ciudadanía está asociada (desgraciadamente) a la capacidad de consumo [2]; es más, el éxito social es sinónimo de consumo y no poder llegar adquirir ciertos productos genera frustración e infelicidad.

Si compartimos estas premisas, la transformación de los hábitos de consumo [3] son ​​una vertiente clave para contribuir al bienestar individual y colectivo, para trabajar por la sostenibilidad medioambiental y social y la solidaridad con las generaciones futuras.

Algunas iniciativas al respecto podrían ser:

 • Promover una oferta de ocio accesible con objetivos educativos como alternativa y complemento al ocio consumista.

 • Organizar convocatorias de promoción cultural y artística a nivel autonómico.

 • Confeccionar, a nivel local, catálogos de servicios y actividades que promueven las entidades y colectivos sociales y juveniles para darle difusión.

 • Articular ofertas de actividades trabajando con la gente y entidades que ya está haciéndolas, aplicando criterios de corresponsabilidad y cogestión, entre lo público y lo social.

 • Trabajar la educación medioambiental a la enseñanza reglada y la educación no formal.

 • Desarrollar programas de intervención para la salud y para la prevención de conductas adictivas, reducción de riesgos y la promoción de hábitos saludables.

E. El cambio tecnológico

Lo que para algunos es un cambio (la consolidación de las TIC) para las actuales generaciones de jóvenes es ya un entorno natural. Tanto es así que existe un contraste paradójico entre el ritmo de la “vida virtual” y el ritmo de la “vida real” que genera nuevos desajustes. Desde las políticas de juventud tenemos que trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades en la Sociedad de la Información y combatir la brecha digital que, sin duda, afecta a la capacidad de inserción social y laboral de los y las jóvenes. Al respecto podemos apuntar las siguientes acciones:

 • Es difícil seguir el ritmo de innovación tecnológica, pero desde el ámbito de los profesionales de las políticas de juventud y las administraciones públicas, debemos esforzarnos de detectar las tendencias imperantes, esto significa acceder a la información y la formación permanente .

 • Es necesario invertir en infraestructura tecnológica y renovar equipamientos periódicamente así como evitar que la seguridad técnica convierta en censura o limitaciones para el acceso.

 • Promover los principios cooperativos y no privativos en el uso de las TIC utilizando y difundiendo el software abierto y libre y, siempre, actualizado.

 • Ofrecer servicio de WIFI abierto a los municipios.

 • Hay que trabajar la formación, tanto desde el punto de vista de los usos y utilidades de las TIC y sus dispositivos y aplicaciones como desde la perspectiva de la alfabetización informacional (la búsqueda y selección de datos relevantes frente al “ruido” en internet).

 • Es urgente que las normas de modernización y digitalización de la administración llegan al ámbito local y sean implementadas de manera amplia y efectiva.

 • Promover la creación de conocimiento colectivo aprovechando las potencialidades pedagógicas y sociales de herramientas tales como la Wikipedia.

 • Es preciso que los servicios de información y dinamización juvenil “se infiltren” en las redes sociales y en los espacios digitales de relación de los y las jóvenes.

F. Gestión

En este último bloque describimos algunas cuestiones fundamentales para el buen funcionamiento de las políticas de juventud:

 • Hay que derogar la LRSAL [4] e incorporar definitivamente las políticas de juventud en las competencias municipales. Mientras se produce ese cambio legislativo debería reconocer, en una Ley valenciana sobre el papel de los ayuntamientos, las competencias municipales en políticas sociales y, específicamente, las de juventud, delegando-las / transfiriéndolas (parcialmente) con los recursos correspondientes .

 • Es necesario revisar la fallida Ley de juventud de la Comunidad Valenciana [5] desde dos premisas básicas:

    • definir el IVAJ como un organismo que, fundamentalmente, suministra programas y servicios a ayuntamientos y asociaciones que son las entidades que deben tener el papel de mediación directa con los y las jóvenes.

    • generar un marco normativo riguroso, realista y funcional, consensuado con los distintos sectores implicados, donde se abordan aspectos como las actividades juveniles, las instalaciones y equipamientos, los servicios de información y dinamización, la formación para la dinamización y otras cuestiones …

 • Es imprescindible promover el trabajo en red, entre ayuntamientos, para optimizar recursos e iniciativas. La escala comarcal es la más adecuada y las diputaciones provinciales deberían promocionar la creación y el mantenimiento de redes intermunicipales de trabajo en materia de juventud.

 • Los municipios y la Generalitat han de dotarse de un sistema de provisión de servicios en materia de juventud donde los criterios de calidad de los proyectos y solvencia profesional predominan sobre los criterios estrictamente económicos, de modo que se evite convertir los concursos públicos en “subastas” que afectan negativamente a la calidad de los servicios y las condiciones salariales y laborales de los y las profesionales. En cualquier caso, se respetarán los convenios laborales aplicables al sector.

 • Cualquier política social (también la de juventud) debe fundamentarse en la observación de la realidad y la evaluación de los datos sociológicos. Por ello se ha de poner en marcha un Observatorio autonómico de la juventud buscando la colaboración de las universidades valencianas, de los ayuntamientos y otras instituciones que se ocupan de estudiar las características de los y las jóvenes.

[1] CASAL, Joaquín (2002). “TVA y políticas de juventud” Estudios de Juventud, núm. 59. INJUVE. Madrid.

[2] Jeremy Rifkin, afirma que “el elemento cohesionador de las sociedades no es el hecho de ser personas sino ser consumidores”. Como dice Adela Cortina, catedrática de Filosofía de la Universidad de Valencia y Directora de la Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones (Etnor), “el capitalismo ha triunfado porque ha conseguido llevar todo nuestro tiempo en el espacio comercial . Somos consumidores de raíz. Es una forma de vida que prácticamente imposible la solidaridad (…). El consumismo ha expulsado la solidaridad “

[3] CORTINA, Adela (2002) Por una ética del consumo. Ed. Taurus. Madrid.

[4] Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local

[5] Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de. Juventud de la Comunidad Valenciana

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s